Doručenie zdarma pri objednávke nad 69,99 euro

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre TShirt24 veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. 

Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.


Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

MS ONLINE TRADING OOD, je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 


MS ONLINE TRADING OOD 

Mayor Thompson 57

1407 Sofia

Bulgaria

E-Mail: info@tshirt24.skIdentifikačné číslo spoločnosti: 204043848

Poverený zástupca: MARTIN STEFANOV

Identifikačné číslo DPH: IČ DPH BG204043848


Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.


Pre prenosy mimo EHP MS ONLINE TRADING OOD použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.


Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje sa môžu poskytovať v rámci skupiny MS ONLINE TRADING OOD. Miestna spoločnosť MS ONLINE TRADING OOD bude konať len ako spracovateľ osobných údajov a osobné údaje bude spracúvať v mene švédskej spoločnosti.


Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo skupiny TSHIRT24. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Nižšie v rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie tretích strán.


Aký je právny základ na spracovanie?

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.


Aké máte práva?


Právo na prístup:  

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s TSHIRT24, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.


Právo na prenosnosť:

Vždy, keď TSHIRT24 spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.


Právo na vymazanie: 

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva TSHIRT24, kedykoľvek okrem týchto situácií:


*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,

*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,

*máte nevyrovnaný dlh u TSHIRT24 bez ohľadu na spôsob platby,

*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,

*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,

*vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov,

*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.


Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme TSHIRT24. TSHIRT24 nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.


Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 

Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.


Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 

* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,

* úpravou nastavení svojho účtu TSHIRT24,


Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby TSHIRT24 obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:


*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme TSHIRT24, TSHIRT24 obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, TSHIRT24 musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.

*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.

*ak TSHIRT24 už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    


Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na privacy@mona.bg.


Zodpovedná osoba:

Vymenovali sme zodpovednú osobu na zabezpečenie toho, aby sme vaše osobné údaje stále spracúvali otvoreným, správnym a zákonným spôsobom. S našou zodpovednou osobou sa môžete skontaktovať na adrese privacy@mona.bg a do predmetu napíšte DPO.


Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  

Ak sa domnievate, že TSHIRT24 spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.


Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:

Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.